top of page

עץ הזית

עץ הזית פרק ראשון - לקט דליה למדני הזית הוא עץ ירוק עד הנחשב לגידול יסוד בחקלאות ובכלכלה של ארצות אגן הים התיכון (גם) בתקופות הקדומות. ארץ ישראל הייתה אחד המרכזים הראשונים והחשובים ביותר לגידול הזית, עוד לפני כיבוש הארץ על ידי בני ישראל. הוא נמנה עם שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל במטה מעץ זית אחזו אלים, מנהיגים , מלכים בריאת עץ הזית מקושרת תמיד עם אלה כלשהי. אתנה המפורסמת מכולן. בעולם העתיק המשיחה בשמן היתה אות למתן כבוד לחיים ולמתים לבריאות וליופי. הזית יספק לאדם צל ומחסה , פרי מזין ושמן למאכל , למאור, לרפואה ולטקסי הקודש . גם הצלב שנשא ישו על גבו בדרך הייסורים היה מעץ זית . השמן מקדש את מי שנמשח בו וגם את המזון בו נבלל . הזית העניק לתרבויות שטיפחו אותו תועלת שאין ערוך לה , אך דרש מהן עמל רב בתמורה. מדי שנה מחליף העץ את עליו והוא מסוגל להיוולד מחדש אחרי שנכרת ולקום מאפרו אחרי שנשרף. עץ הזית מסמל את האלמוות. עץ הזית יכול לחיות מאות שנים . שורשיו מתארכים ומעמיקים בחיפוש אחר מים . אם הוא נכרת או נשרף, חוטריו שורדים ומצמיחים חוטרים חדשים. הוא מסמל את ההמשכיות ואת היציבות . כאשר אודיסאוס בנה לו מיטת כלולות , אחת מרגליה היתה גזע של עץ זית נטוע באדמה. הזית מבטא מאז ומתמיד את הישגיה של התרבות האנושית את רעיונותיו הנשגבים של האדם. עצים עתיקים המלווים משפחות מדור לדור מכנים אותם בשם פרטי, אוהבים אותם , מכבדים אותם, נוהגים בהם בהערצה. ענף עץ הזית מסמל את השלום. גזעיו החרוכים יעידו על עיתות מלחמה כשנוח שלח את היונה בשנית לראות ״הקלו המים מעל פני האדמה״ , היא חזרה אליו לעת ערב ״והנה עלה זית טרף בפיה . כל עוד הזית שורד. יש תקווה. ולכן :


Comentários


bottom of page